2011, സെപ്റ്റംബർ 15, വ്യാഴാഴ്‌ച

ജ്യാമിതി

നാലാം പിര്യേഡ്
ടീച്ചര്‍ ക്ലാസ്സില്‍ വന്നു.
ദോശയും ഇഡ്ഢലിയും സമൂസയും
ഒക്കെ വരച്ച്
ജ്യാമിതിയെന്നു പറഞ്ഞ്
പറ്റിച്ചു.